199/2006

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡ. 199

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει τακτικό δημόσιο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τόμο και κατά είδος, για τη βιβλιοδέτηση περιοδικών και εφημερίδων καθώς και για την αναβιβλιοδέτηση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων του Α.Π.Θ. για το έτος 2006, για τις ανάγκες των περιφερειακών βιβλιοθηκών και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Προυπολογισμός: € 126.050,42 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 19%).
Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός Α.Π.Θ.
Γλώσσα: Ελληνική.
Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
Τμηματικές προσφορές κατά είδος δεν γίνονται δεκτές.
Υποβολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 17-10-2006 και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124).
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17-10-2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., δημόσια ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ.
Η αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο έγινε στις 8-9-2006.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 έως 14.30 από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. & fax: 2310 996907.
Τιμή τεύχους διακήρυξης: 5 €

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
199/2006
Προϋπολογισμός: 
0€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 17 Οκτώβριος, 2006 - 03:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ