198

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 198

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια ένα ΕΥΡΩ και εξήντα οκτώ λεπτά (€ 504.201,68 ) χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 19%
Γλώσσα Ελληνική.
Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ
Τμηματικές προσφορές κατά είδος γίνονται δεκτές.
Χρηματοδότηση έργου: 2005ΣΕ04600038 ΠΔΕ 2006
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προμηθευτών που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και τρίτες χώρες που συνδέονται με την Ε.Ε. με διμερείς συμφωνίες.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την: 31-10-2006, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος του Κτιρίου Καραθεοδωρή, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 31-10-2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Η αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. έγινε στις 5-9-2006
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2310 996906 και fax 2310 996907.
Τιμή Τεύχους Διακήρυξης: € 10

ΕΙΔΗ
1. ΣΑΡΩΤΗΣ LASER ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ € 130.000,00
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ € 75.00,00
3. ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ € 60.000,00
4. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ € 65.000,00
5. ΜΟΝΑΔΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ € 85.000,00
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 1850000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ € 56.000,00
7. ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΩΝ € 85.000,00
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ € 25.000,00
9. ΠΡΟΒΛΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΩΝ € 19.000,00

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
198
Προϋπολογισμός: 
600€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 31 Οκτώβριος, 2006 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ