203/2006

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη διακήρυξη) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την "Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ."
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Οι ειδικοί όροι συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αφού καταθέσουν παράβολο αξίας ?20,00 το οποίο προμηθεύονται από τον 5ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης).

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
203/2006
Προϋπολογισμός: 
11€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 28 Νοέμβριος, 2006 - 02:00
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ