205

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 205

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει τακτικό δημόσιο διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων ? διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ΕΥΡΩ
(? 120.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%
Γλώσσα Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός προϋπολογισμός ΚΑΕ 1891Α
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την: 7-12-2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος του Κτιρίου Καραθεοδωρή, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 7-12-2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2310 996906 και fax 2310 996907
Τιμή Τεύχους Διακήρυξης: ? 5

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
205
Προϋπολογισμός: 
120€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος, 2006 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ