206

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 206

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει τακτικό δημόσιο διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Ασφάλιση κινητών – ακινήτων, Η/Υ και οργάνων του Α.Π.Θ.» ασφαλιστέας αξίας € 33.629.816,30, για το διάστημα από 1-1-2007 έως 31-12-2007
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 60.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%
Γλώσσα Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός προϋπολογισμός ΚΑΕ 0892Α προσφορές
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την: 27-12-2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος του Κτιρίου Καραθεοδωρή, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 27-12-2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2310 996906 και fax 2310 996907
Τιμή Τεύχους Διακήρυξης: € 5

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
206
Προϋπολογισμός: 
60€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος, 2006 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ