«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης για την προμήθεια ανοξείδωτου θερμαντήρα νερού-ατμού (boiler) για το χώρο του λεβητοστασίου και για το χημικό καθαρισμό υπάρχοντος ανοξείδωτου boiler 1500lt»

Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. ενδιαφέρεται:

α) για την κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτου θερμαντήρα νερού-ατμού (boiler) με  ανοξείδωτο λέβητα τύπου AISI 316 και θερμαντικό στοιχείο τύπου  AISI 316 χωρητικότητας 1500lt για το χώρο του λεβητοστασίου της Π.Φ.Λέσχης του Α.Π.Θ., με γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (10.455,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και

β) για το χημικό καθαρισμό του υπάρχοντος ανοξείδωτου θερμαντήρα (boiler) 1500lt συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι χιλίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (1.599,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
12 054ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 3 Ιούνιος, 2016 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310992616
Φαξ: 
2310207432