ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου θέρμανσης του κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής Σχολής στο campus του ΑΠΘ» με προϋπολογισμό 24.800,00 € (Είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά στην ανακατασκευή του θερμικού υποσταθμού του κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής Σχολής που βρίσκεται στο campus του ΑΠΘ.
Τα προβλήματα που αφορούν στην ανεπαρκή θέρμανση του συγκεκριμένου κτιρίου προκύπτουν από την μη ορθή λειτουργία του θερμικού υποσταθμού. Για το λόγο αυτό, επανασχεδιάστηκε εξ αρχής ο θερμικός υποσταθμός με την προσθήκη και εναλλακτών θερμότητας, και την αντικατάσταση διαβρωμένων σωληνώσεων, μη λειτουργικών βανών, χαλασμένων αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

24 800ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 23 Αύγουστος, 2016 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 19/07/2016 @ 9:07