Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επισκευή και Συντήρηση Επιστημονικών Οργάνων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών και υπηρεσιών

Χωρίζεται σε:

Β1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΜΩΝ

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση κοπτικών παρασκευαστηρίου λεπτών τομών, η οποία θα περιλαμβάνει αντικατάσταση ανταλλακτικού, τύπου: Diamond cut-off wheel M4D20 (κωδ. 40000029)  202 mm dia. x 1.0 mm x 22 mm dia. (κος Κορωναίος, τηλ: 2310.998515, email: koroneos@geo.auth.gr, Κτίριο Σχολής θετικών Επιστημών).

Β2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ   ΛΗΨΗΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DIAMANT BOART

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση τρυπανιού λήψης πυρήνων Diamant Boart η οποία θα περιλαμβάνει αντικατάσταση αναλωσίμων τμημάτων και σχετικές εργασίες. (Υπεύθυνος: κος Τσούρλος, τηλ: 2310.998520, email: tsourlos@geo.auth.gr, Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών).

Β3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΠΘ

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επισκευή, ανακατασκευή και ελαιοχρωματισμός τριών ξύλινων μετεωρολογικών κλωβών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού.( Υπεύθυνος: κος Φείδας, τηλ: 2310.998899, email: hfeidas@geo.auth.gr, Μετεωροσκοπείο).

με προϋπολογισμό 2.500,00 € (δύο  χιλιάδων πενττακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων  και αφορά ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Κριτήριο ενδιαφέροντος αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κάθε είδος χωριστά  και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από τη Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (Ισόγειο κτιρίου Γραμματειών  της Σχολής Θετικών Επιστημών  του Α.Π.Θ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (τηλ. 2310 998040 – Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Αβραμίδης).

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  την επίσημη προσφορά τους, ηλεκτρονικά στο email: gavram@auth.gr (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) μέχρι τις 02/12/2016, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00. Την ίδια ημέρα στις 14:30, θα αξιολογηθούν οι προσφορές .

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει:

α) να ικανοποιεί (ή να υπερκαλύπτει, όπου προβλέπεται) το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς αν κάποιο προσφερόμενο χαρακτηριστικό καλύπτει (ή υπερκαλύπτει) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των Προδιαγραφών, μπορεί να ζητηθεί από το ΑΠΘ σχετική έγγραφη διευκρίνιση, που θα είναι δεσμευτική και θα αποτελέσει μέρος της τελικής προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θεωρηθεί ότι δεν καλύπτεται κάποιο απαιτούμενο χαρακτηριστικό, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της.

β) να μην υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό.

γ) να περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των προσφερόμενων ειδών (μοντέλο-τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προσδιορίζουν μονοσήμαντα το προσφερόμενο είδος), συνολικό κόστος προσφοράς (με ΦΠΑ), καθώς και κόστος ανά είδος και ανά τεμάχιο για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

γ) Όπου τυχόν αναφέρεται στην πρόσκληση κατασκευαστής/τύπος προϊόντος/μοντέλο αποτελεί την επιθυμητή λύση. Σε διαφορετική περίπτωση το προτεινόμενο είδος πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο.

δ) να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων  (4) μηνών  από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης, προμήθειας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για τα ζητούμενα είδη.

Σε περίπτωση υλοποίησης της προμήθειας, και αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης, δίνεται προθεσμία παράδοσης τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της . Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς προς την Κοσμητεία και τις Σχολές ή Τομείς της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Με εκτίμηση

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος, 2016 - 14:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040