Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επισκευή και Συντήρηση Επιστημονικών Οργάνων του Βιολογικού Τμ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την επισκευή και συντήρηση των παρακάτω επιστημονικών οργάνων:

  1. επισκευή αυτόκαστου  (πληροφορίες: κος Μόσιαλος  τηλ. 2310998907)

Συγκεκριμένα πρόκειται για: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες: αντικατάσταση αντιστάσεων, αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και μερών αυτών όπως καλωδιώσεων, ρελέ, μονώσεων και διακοπτών λόγω βραχυκυκλωμάτων, καθαρισμός και επισκευή καζανιών λόγω αλατώσεων.

  1. επισκευή  πλακέτας real time pcr (πληροφορίες: κα Στάικου  τηλ. 2310998344)
  2. επισκευή και συντήρηση μικροσκοπίου Ζeiss με κάμερες  (πληροφορίες: κα Στάικου  τηλ. 2310998344)

Συγκεκριμένα πρόκειται για: Επισκευή και γενική συντήρηση μικροσκοπίου και στερεοσκοπίου zeiss ,

 αντικατάσταση Power supply KF2 (voltage divider)

αντικατάσταση Long-life halogen bulb 6V 20W

Με προϋπολογισμό 3.500,00 (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Κριτήριο ενδιαφέροντος αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς

 για το κάθε είδος της  προμήθειας ή υπηρεσίας  χωριστά και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από τη Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (Ισόγειο κτιρίου Γραμματειών  της Σχολής Θετικών Επιστημών  του Α.Π.Θ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (τηλ. 2310 998040 – Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Αβραμίδης).

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  την επίσημη προσφορά τους, ηλεκτρονικά στο email: gavram@auth.gr (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) μέχρι τις 30/11/2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00. Την ίδια ημέρα στις 13:30, θα αξιολογηθούν οι προσφορές .

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει:

α) να ικανοποιεί (ή να υπερκαλύπτει, όπου προβλέπεται) το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς αν κάποιο προσφερόμενο χαρακτηριστικό καλύπτει (ή υπερκαλύπτει) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των Προδιαγραφών, μπορεί να ζητηθεί από το ΑΠΘ σχετική έγγραφη διευκρίνιση, που θα είναι δεσμευτική και θα αποτελέσει μέρος της τελικής προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θεωρηθεί ότι δεν καλύπτεται κάποιο απαιτούμενο χαρακτηριστικό, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της.

β) να μην υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό.

γ) να περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των προσφερόμενων ειδών (μοντέλο-τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προσδιορίζουν μονοσήμαντα το προσφερόμενο είδος), συνολικό κόστος προσφοράς (με ΦΠΑ), καθώς και κόστος ανά είδος και ανά τεμάχιο για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

γ) Όπου τυχόν αναφέρεται στην πρόσκληση κατασκευαστής/τύπος προϊόντος/μοντέλο αποτελεί την επιθυμητή λύση. Σε διαφορετική περίπτωση το προτεινόμενο είδος πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο.

δ) να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων(4) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης, προμήθειας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για τα ζητούμενα είδη.

Σε περίπτωση υλοποίησης της προμήθειας, και αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης, δίνεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της . Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς προς την Κοσμητεία και τις Σχολές ή Τομείς της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Με εκτίμηση

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
3 500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 30 Νοέμβριος, 2016 - 13:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040