Τομέας Παιδαγωγικής

Διευθυντής
Μαρία Μπιρμπίλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Γραμματέας
Μαρία Χατζηπαράσχη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995046
Φαξ: 
+30 2310 995098

Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στον Τομέα Παιδαγωγικής σχετίζονται  με τις εξής επιστημονικές περιοχές: την προσχολική αγωγή, θεμελιώδη ζητήματα των επιστημών της αγωγής, τη συγκριτική παιδαγωγική, τη σχέση χώρου και αγωγής, τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά. Οι προαναφερθείσες επιστημονικές περιοχές μεταφράζονται στο πρόγραμμα σπουδών σε μία σειρά μαθημάτων για την εφαρμοσμένη παιδαγωγική, την παιδαγωγική αλληλεπίδραση νηπιαγωγού-παιδιού, την οργάνωση πειραμάτων φυσικής για τα προσχολικά παιδιά, την παρουσίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την παρουσίαση προγραμμάτων και τρόπων οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τομέας παιδαγωγικής είναι υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση στην οποία εμπλέκονται σχεδόν όλα τα μέλη ΔΕΠ. Η άσκηση αυτή πραγματοποιείται παράλληλα με τα θεωρητικά μαθήματα για 6 εξάμηνα, συνδέοντας  την Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη. Προσφέρονται ακόμη διεπιστημονικά μαθήματα όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι σπουδές ειρήνης, τεχνικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης, για τις μεθοδολογίες έρευνας, την τεχνογραφία και τη στατιστική. Τα μέλη του συμμετέχουν κατά διαστήματα σε μεταπτυχιακά του ΤΕΠΑΕ ή άλλων τμημάτων ή ακόμα και άλλων πανεπιστημίων, σε διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς φορείς άλλων χωρών μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα συνεργασίας και κινητικότητας (Comenius, Erasmus).

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας Παιδαγωγικής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στα εξής επιστημονικά πεδία: τα θεμελιώδη ζητήματα των επιστημών της αγωγής, τις φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση των μικρών  παιδιών και των εκπαιδευτικών, τα μαθηματικά στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών και των εκπαιδευτικών, τον ψηφιακό γραμματισμό, τις εφαρμογές και την κριτική θεώρηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την  αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου, τα οικολογικά προβλήματα του σημερινού κόσμου, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις διαδικασίες εμψύχωσης των ομάδων  στα πλαίσια της βιωματικής επικοινωνιακής εκπαίδευσης. τη συγκριτική παιδαγωγική,  τα σύγχρονα προγράμματα της προσχολικής αγωγής και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη διεθνή του διάσταση. Τέλος, ο Τομέας Παιδαγωγικής είναι υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος, στην οποία εμπλέκονται σχεδόν όλα τα μέλη ΔΕΠ. Η άσκηση αυτή πραγματοποιείται παράλληλα με τα μαθήματα για 6 εξάμηνα. Με αυτό τον τρόπο συνδέεται η Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη και οι φοιτητές αποκτούν όλες εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες απαραίτητες για την ολοκληρωμένη παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα μέλη του τομέα παράγουν ερευνητικό έργο το οποίο σχετίζεται με: τις σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής, την εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική, τη διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών εννοιών, τη συστημική προσέγγιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της αναπαραστατικής ικανότητας και της ικανότητας επικοινωνίας στο νηπιαγωγείο, τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών ως διαδικασία παραγωγής νοήματος μέσω των σημειωτικών πόρων, τη συνεργασία οικογένειας και νηπιαγωγείου, τη διαπολιτισμικότητα, την πρακτική άσκηση και τα αναλυτικά προγράμματα στο νηπιαγωγείο, τις βιωματικές νοητικές παραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για έννοιες των φυσικών επιστημών, τις στάσεις των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση, τις απόψεις των νηπιαγωγών για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο. Τα μέλη του τομέα συμμετέχουν σε διεθνείς επιστημονικές ενώσεις και συνέδρια και έχουν διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς φορείς.