Προμηθειών, Παραγωγής και Σίτισης Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.

Υπεύθυνος: 
Αλέξανδρος Τσίβος Διοικητικό Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
2310992614
Email: 

Το αντικείμενο του Τμήματος Προμηθειών, Παραγωγής και Σίτισης είναι ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν:

  • στην εφαρμογή γενικών και ειδικών κανόνων υγιεινής και των απαιτήσεων του συστήματος HACCP,
  • στις προμήθειες,
  • στην παρασκευή και στην διανομή του συσσιτίου,
  • στην αποθήκευση των προϊόντων και
  • στη διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων,
  • στη διαδικασία καταγραφής των δικαιούμενων σίτισης φοιτητών καθώς και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων, στοιχείων και αρχείων.