Προσωπικού και Γραμματεία Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.

Υπεύθυνος: 
Άννα Κατούφα Διοικητικό Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
302310992608
Email: 

Το Τμήμα Προσωπικού-Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.χειρίζεται τα θέματα που αφορούν:

  • την προκήρυξη, πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση πάσης φύσεως προσωπικού,
  • την νομική υποστήριξη,
  • το πρωτόκολλο και διεκπεραίωση,
  • το γενικό αρχείο,
  • την τήρηση μητρώου προσωπικού και αναγκαίων βιβλίων, στοιχείων και αρχείων,
  • την επιμόρφωση του προσωπικού,
  • τις δημόσιες σχέσεις καθώς και
  • την υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων, ασκήσεων υπαίθρου και πρακτικής άσκησης των φοιτητών.