Το επίσημο σποτ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.