Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2880/5-2-2014
Γνωστικό αντικείμενο: «Πατρολογία-Αγιολογία»

2.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2884/3-4-2014
Γνωστικά αντικείμενα: «Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» και «Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας»

3.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2890/7-7-2014
Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού»

4.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2891/23-7-2014
Γνωστικό αντικείμενο: «Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική»

5.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2897/7-11-2014
Γνωστικά αντικείμενα: «Ιστορία Θρησκειών» και «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη»

6.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2919/11-12-2015, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αυτός ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο : "Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-12-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

Στην ίδια Συνεδρίαση, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, για το γνωστικό αντικείμενο:

"Ποιμαντική-Εξομολογητική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-12-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

7.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Κανονικό Δίκαιο"
"Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη"
"Πηγές Κανονικού Δικαίου"
"Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας"
"Παιδαγωγικά - Χριστιανική Παιδαγωγική"
"Αισθητική της Λατρείας - Ομιλιτική"
"Λειτουργική. Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας"
"Πηγές της Θείας Λατρείας. Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση"
"Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης"
"Παλαιά Διαθήκη. Εισαγωγή, Ερμηνεία και Βιβλική Αρχαιολογία"
"Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Πατερικής Περιόδου μέχρι τον Θ΄Αιώνα"
"Καινή Διαθήκη: Ιστορία των Χρόνων, Ερμηνεία και Θεολογία της Καινής Διαθήκης"
"Καινή Διαθήκη: Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική"
"Καινή Διαθήκη. Ερμηνεία και Θεολογία"
"Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο Αιώνα"
"Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο μέχρι τον 15ο Αιώνα"
"Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι Σήμερα"
"Ιστορία Δογμάτων"
"Συμβολική, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις"
"Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας"
"Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις"
"Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας"
"Εκκλησιαστική Ιστορία"
"Ιστορία και Σύγχρονη Κατάσταση των Σλαβικών και Λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών"
"Λειτουργική. Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία"
"Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων"

Επίσης στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική"
"Πατρολογία Αγιολογία"
"Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας"
"Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

Συνημμένα αρχεία: