Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας

Διευθυντής: 
Ελένη Ρέκκα Καθηγήτρια
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
 

Τηλέφωνο: 
+30 2310997614

Στον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας είναι ενταγμένο το Εργαστήριο "Φαρμακευτικής Χημείας".

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Τομέα: 

 • Ανόργανη Φαρμακευτική Χημεία (Yποχρεωτικό)
 • Φαρμακευτική Χημεία (Οργανομεταλλικών ενώσεων και Ορμονών) (Yποχρεωτικό)
 • Οργανική Φαρμακευτική Χημεία (I, II, ΙΙI) (Yποχρεωτικό)
 • Οργανική-Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Yποχρεωτικό)
 • Οργανική Φαρμακευτική Χημεία (Eπιλογής)
 • Ιστορία και Αντικείμενα της Φαρμακευτικής (Επιλογής)
Ερευνητικό αντικείμενο: 
 • Η από χημική και φαρμακοχημική άποψη μελέτη ουσιών φαρμακευτικού και ευρύτερου βιολογικού ενδιαφέροντος.
 • Η χημική και φαρμακοχημική μελέτη ενώσεων (οργανικών, ανόργανων, μεταλλοοργανικών) ευρύτερου φαρμακευτικού - βιολογικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνει: Σχεδιασμό, σύνθεση (απομόνωση) διαχωρισμό - παραλαβή, ιδιό-τητες, έλεγχο (ταυτοποίησης, καθαρότητας, περιεκτικότητας) και δομή των ενώσεων.
 • Xημική και φαρμακοχημική μελέτη (δράση, τύχη, αλληλεπίδραση) των βιολογικά δραστικών ουσιών.
 • Σχέση μοριακής δομής/δράσης βιολογικά δραστικών ενώσεων. Οι ποσοτικές σχέσεις όλων των παραπάνω, δηλαδή: δομή, ιδιότητες και συμπεριφορά από θεωρητικής άποψης.
 • Μελέτη χημικών αρχών και μεθόδων που υποβοηθούν την ανάπτυξη της Φαρμακοχημείας.
 • Χημική άποψη της ανοσολογίας.
 • (Όλα τα ανωτέρω από φαρμακοχημική άποψη).