Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Φαρμακευτικής

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2881/18-2-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2881/18-2-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, για τα γνωστικά αντικείμενα: «Βιοφαρμακευτική», «Κλινική Φαρμακευτική-Φαρμακοκινητική», «Μοριακή Φαρμακολογία-Φαρμακογονιδιωματική», «Ραδιοφαρμακευτική Χημεία», «Φαρμακευτική Ανάλυση», «Φαρμακευτική Τεχνολογία», «Φαρμακευτική Χημεία», «Φαρμακογνωσία», και «Φαρμακολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23- 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Φαρμακευτική Χημεία (Φαρμακοχημεία)", "Φαρμακοχημεία με ιδιαίτερη έμφαση στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία" και "Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία"

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Φαρμακευτική Τεχνολογία"
"Βιοφαρμακευτική"
"Φαρμακευτική Ανάλυση"
"Φαρμακολογία"
"Φαρμακογνωσία"
"Μοριακή Φαρμακολογία - Φαρμακογονιδιωματική" 
"Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοκινητική"

και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

Συνημμένα αρχεία: