Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή"
"Προπονητική με Ειδίκευση την Κολύμβηση"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23 - 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

"Προπονητική Ποδοσφαίρου"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2980/20 και 21-2- 2019

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2980/20&21-2-2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (επανάληψη διαδικασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016 η οποία αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016,
για τo γνωστικό αντικείμενο:
«Προπονητική με ειδίκευση την κολύμβηση»

 

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2998/22-7-2019

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2998/22-7-2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (επανάληψη διαδικασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016 η οποία αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016,
για τo γνωστικό αντικείμενο:
«Προπονητική με ειδίκευση την κολύμβηση»

Συνημμένα αρχεία: