Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

Διευθύντρια
Χαράλαμπος Μουστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής 

Τομέας Πυρινικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας αναπτύσσει την ερευνητική του δραστηριότητα στα ακόλουθα πεδία:

 • Αστροσωματιδιακή φυσική, πείραμα CAST
 • Θερμοφωταύγεια - Οπτικώς προτρεπόμενη φωταύγεια
 • Θεωρητική φυσική στοιχειωδών σωματιδίων
 • Μεταστοιχείωση πυρηνικών καταλοίπων
 • Κβαντική πληροφορία
 • Μελέτη και ανίχνευση της κοσμικής ακτινοβολίας
 • Μελέτη δομής εξωτικών πυρήνων
 • Μελέτη των αλληλεπιδράσεων των στοιχειωδών σωματιδίων στον νέο επιταχυντή του CERN Large Hadron Collider (LHC) με την ανίχνευση μιονίων στο Πείραμα ATLAS
 • Πρόγραμμα n-TOF
 • Πυρηνική αστροφυσική
 • Πυρηνική δομή
 • Πυρηνική φυσική: Φυσική ακτινοβολιών και ισοτόπων
 • Φυσική Ποζιτρονίου, εφαρμογές στην Διαγνωστική