Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Φυσικής

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φυσικής  της  Σχολής Θετικών Επιστημών  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2881/18-2-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα»,
«Ανάπτυξη Υλικών»,
«Διδακτική της Φυσικής»,
«Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»,
«Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών» και
«Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών»  

2.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2890/7-7-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
"Δυναμική-Ουράνια Μηχανική-Πλανητικά Συστήματα"
"Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός-Ραδιοεπικοινωνίες"
"Μη-γραμμικά Κυκλώματα"
"Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές"
"Πειραματική Φυσική Στοιχειώδων Σωματιδίων"

3.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2895/8-10-2014
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2895/8-10-2014  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2890/7-7-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φυσικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων» και «Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές» , και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα  ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

4.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2905/19-2-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Ημιαγωγών και Ηλεκτρονικές Διατάξεις» και
«Φυσική της Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος»

 

5.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2906/19-3-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2906/19-3-2015  τροποποίησε προηγούμενη αποφάσή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φυσικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το παραπάνω μητρώο  ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

6.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2912/9-7-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός (Ηλεκτρικές και Μαγνητικές Ιδιότητες της Ύλης»

 

7.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός - Ραδιοεπικοινωνίες"
"Μη - Γραμμικά Κυκλώματα"
"Δυναμική - Ουράνια Μηχανική - Πλανητικά Συστήματα"
"Ανάπτυξη Υλικών"
"Θεωρητική Φυσικής Στερεάς Κατάστασης"
"Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών"
"Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών"

Επίσης στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Αστρονομία - Αστροφυσική - Θωρία Σχετικότητας - Κοσμολογία"
"Οπτική, Οπτική Επεξεργασία Πληροφοριών"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

8.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2926/10-6-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2926/10-6-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

"Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων"

Στην ίδια συνεδρίαση τροποποίησε προηγούμενη αποφάσή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2890/7-7-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φυσικής για το γνωστικό αντικείμενο:

"Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (10-6-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

9.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2927/30-6-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2927/30-6-2016, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Διδακτική της Φυσικής"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (30-6-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

10. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 - 11 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 - 11 - 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο: " Θεωρητική Πυρηνική Φυσική" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση (9-11-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

 

11. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Aστρονομία-Αστροφυσική-Θεωρία της Σχετικότητας-Κοσμολογία-Δυναμική-Ουράνια Μηχανική-Πλανητικά Συστήματα" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

Συνημμένα αρχεία: