Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Γραμματέας: 
Πετρούλα Σιμήνου
Διεύθυνση: 

Κτίριο Εδρών Πολυτεχνικής Σχολής, 1ος όρ. (δίπλα στην Κοσμητεία)
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54 124.

Τηλέφωνο: 
+30 2310 994179
Φαξ: 
+30 2310 994220
Email: 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τα παρακάτω διοικητικά και φοιτητικά θέματα:

 • Κατεύθυνση όλων των λειτουργιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος με κατανομή των υπηρεσιακών καθηκόντων στους υπαλλήλους της Γραμματείας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία του Τμήματος.
 • Χαρακτηρισμός εισερχομένων εγγράφων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος για το συλλογικό όργανο το οποίο θα επιληφθεί και κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων των οργάνων του Τμήματος (Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ).
 • Τήρηση και σύνταξη πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και των Οικείων Εκλεκτορικών Σωμάτων του Τμήματος.
 • Προγραμματισμός προκηρύξεων θέσεων ΔΕΠ, ή για εξέλιξη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, κρίσεις για εκλογή, εξέλιξη, μονιμοποίηση υπηρετούντων μελών ΔΕΠ.
 • Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ, λοιπού προσωπικού του Τμήματος, των φοιτητών και του κοινού για νομικά, υπηρεσιακά, φοιτητικά και άλλα θέματα.
 • Επικυρώσεις φωτοαντιγράφων πιστοποιητικών καθώς και θεωρήσεις γνησίου υπογραφής για τα μέλη του Τμήματος, φοιτητές και αποφοίτους.
 • Στατιστικά στοιχεία  μελών και φοιτητών του Τμήματος.
 • Εγγραφές των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών.
 • Τήρηση του αρχείου των φοιτητών/τριών, στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση διπλωμάτων.
 • Σύνταξη καταστάσεων φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής εκ μέρους τους των μαθημάτων που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
 • Ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών/τριών.
 • Έκδοση πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών.
 • Διοργάνωση τελετών ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος.

Η Γραμματεία βρίσκεται στον πρώτο όροφο (δίπλα στην Κοσμητεία) του Κτιρίου Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Η  εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image