Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τα οποία είχαν εγκριθεί στη συνεδρίαση της με αριθμό 2883/19-3-2014.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

"Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

4.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2953/25-1-2018

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2953/25-1-2018, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τo οποίo είχε εγκριθεί στη συνεδρίαση της με αριθμό 2920/22-12-2015 για το γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική".

 

Συνημμένα αρχεία: