Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Ψυχολογίας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
"Βιοψυχολογία"
"Γνωστική Γηροψυχολογία"
"Γνωστική Ψυχολογία"
 "Γνωστική - Πειραματική Ψυχολογία"
"Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη"
"Εξελικτική Ψυχολογία"
"Κλινική Ψυχολογία με έμφαση στη Γνωστική Συμπεριφορική Κατεύθυνση"
"Κλινική Ψυχολογία"
"Κλινική Ψυχολογία - Ψυχοκοινωνικά Συστήματα Περίθαλψης"
"Κοινωνική Οργανωτική Ψυχολογία"
"Κοινωνική Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων"
 "Κοινωνική Ψυχολογία"
 "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης"
"Λογική και Φιλοσοφία της Νόησης"
"Νευροψυχολογία"
"Νευροψυχολογική Αξιολόγηση"
"Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες συμπεριφοράς"
 "Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας"
 "Συμβουλευτική Ψυχολογία - Διαγνωστικές Μέθοδοι και Συμβουλευτική"
"Σχολική Ψυχολογία"
"Ψυχοκοινωνικά Συστήματα Περίθαλψης στην Κλινική Ψυχολογία"

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2897/7-11-2014
 Γνωστικά αντικείμενα:
 "Οργανωτική Ψυχολογία"

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ψυχολογίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Ψυχολογία με γνωστική – συμπεριφορική κατεύθυνση», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Κλινική Ψυχολογία", "Γνωστική - Πειραματική Ψυχολογία" και "Βιοψυχολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2924/14-4-2016, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενo:

"Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (14-4-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

Συνημμένα αρχεία: