Σχολή Θετικών Επιστημών

Θέση

Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.
Ελλάδα
Κοσμήτορας: 
Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου Καθηγητής
Γραμματεία: 
Γεώργιος Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 
2310998040
Email: