Στρατηγικοί Στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής του, παραμένουν –όπως ήταν ανέκαθεν- υψηλοί και σταθερά προσανατολισμένοι στη συνέχιση της παράδοσής του, να πρωτοπορεί και να ξεχωρίζει μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων και πολλών ξένων, σε όλα τα επίπεδα: της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού, της σύνδεσης με την κοινωνία.

 

Ειδικότερα στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Να γίνει το καλύτερο πολυθεματικό πανεπιστήμιο για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην ΝΑ Ευρώπη και να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης των ικανοτέρων υποψήφιων, μεταπτυχιακών καταρχάς και προπτυχιακών αργότερα, απο τη Ρωσία, την Αμερική, απ’ όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, της Μέσης και Άπω Ανατολής και από την ελληνική Ομογένεια ανά τον κόσμο.
 • Όλες οι Σχολές του να έχουν υψηλή διεθνή αναγνώριση και να κατατάσσονται ψηλά στις παγκόσμιες λίστες κατάταξης Πανεπιστήμιων.
 • Η διεθνής αναγνώριση να προκύπτει τόσο από την υψηλής ποιότητας και επιστημονικά αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, όσο και από
  • Την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων
  • Την ποιότητα των προπτυχιακών σπουδών
  • Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την κοινωνία και τις επιχειρήσεις
 • Να διαθέτει ένα αποδοτικό και φιλικό προς τους χρήστες περιβάλλον εφαρμογών ΤΠΕ, που θα εξυπηρετεί και θα υποστηρίζει τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους ερευνητές
 • Να βελτιώνει διαρκώς τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα διαβίωσης στο Ίδρυμα
 • Η γνώση που μεταδίδει, αλλά και παράγει, να είναι εύκολα προσβάσιμη από την κοινωνία και τις επιχειρήσεις
 • Να αναδεικνύει το πάσης φύσεως έργο που συντελείται στο ΑΠΘ (ακαδημαϊκό, ερευνητικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, πολιτιστικό), στην κοινωνία, στην πολιτεία και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
 • Να έχει συνεχή επαφή με τους αποφοίτους του και να τους μεταδίδει την περηφάνια ότι σπούδασαν σε ένα πανεπιστήμιο που αριστεύει και αξιοποιεί τους αρίστους εξ αυτών σε δράσεις για την προβολή, ενίσχυση του πανεπιστημίου, αλλά και για συνέργειες σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας
 • Να μπορεί να προσελκύσει τους καλύτερους έλληνες επιστήμονες της διασποράς

Να είναι κορυφαίος και ελκυστικός εταίρος στα διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

 

Προτεινόμενα οριζόντια μέτρα για την Αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ

 

Στο πλαίσιο της υποβολής (Μάιος 2013) της πρότασης του ΑΠΘ για την Πράξη “Αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ.», το Ίδρυμα εστιάζει την προσοχή του στα ακόλουθα έξι (6) μέτρα:

1. Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας (Σύστημα Διοίκησης μέσω στόχων) και παρακολούθησης δεικτών ποιότητας, μέτρησης αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας διοικητικών υπηρεσιών (σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης). Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ-ΑΠΘ) σε σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

2. Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και υλοποίηση νέων απαιτούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

3. Εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δράσεις

4. Σχεδιασμός Αναδιοργάνωσης της διοικητικής λειτουργίας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών

5. Εφαρμογή Αναδιοργάνωσης της διοικητικής λειτουργίας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών

6. Ψηφιοποίηση αρχείων

Τα προαναφερθέντα μέτρα θα επιτύχουν με την εφαρμογή των εξής δράσεων.

 

Σχετικά έγγραφα: