Ταμείο Υποστήριξης Φοιτητών

Οικονομική βοήθεια σε φοιτητές του Α.Π.Θ.
Οικονομική βοήθεια σε φοιτητές που έχουν ανάγκη από χρήματα προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την ακαδημαϊκή περίοδο 2005 - 2006. Με απόφαση της συγκλήτου κατά τη συνεδρίαση 2771/31-08-2005, συστάθηκε το Ταμείο Υποστήριξης Φοιτητών στο Α.Π.Θ. με σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση των φοιτητών και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που δεν μπορούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν.

Οι έκτακτες ανάγκες των φοιτητών εγκρίνονται από αρμόδια επιτροπή και αφορούν:

 • χρηματική βοήθεια σε φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή αναρρώνουν,
 • οικονομικό επίδομα σε περίπτωση έκτακτων αναγκών σε φοιτητές που περιέρχονται σε δύσκολη οικονομική θέση, έστω και παροδικά, λόγω οικογενειακών πληγμάτων εξαιτίας των οποίων κινδυνεύει η συνέχιση των σπουδών τους και
 • οικονομικό επίδομα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης για την εξυπηρέτηση αναγκών του πανεπιστημίου.

Πόροι και διοίκηση του ταμείου
Οι πόροι του ταμείου προέρχονται μεταξύ άλλων από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες του πανεπιστημίου αλλά και από την επιχορήγηση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ. Επιπλέον, έσοδα προέρχονται και από πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις του πανεπιστημίου που καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου ή διοργανώνονται γι΄ αυτόν το σκοπό. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν σαράντα χιλιάδες ευρώ, προερχόμενα από την εταιρεία.

Το ταμείο διοικείται από μια επταμελή επιτροπή, η θητεία της οποίας είναι τριετής και στην οποία προεδρεύει ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων. Έτσι, η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη ∆.Ε.Π. και δύο φοιτητές, ένας εκ περιτροπής κατ’ έτος, κατά τη σειρά των σχολών και των ανεξάρτητων τμημάτων, όπως ορίζονται από τη Φ.Ε.Α.Π.Θ. και ένας από το τμήμα από το οποίο προέρχεται ο αιτών και ο οποίος είναι ο εκάστοτε συγκλητικός φοιτητής του τμήματος. Οι αποφάσεις της επιτροπής βγαίνουν εφόσον υπάρχει σχετική πλειοψηφία, ενώ οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε φανερές.

Τα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση του βοηθήματος οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα. Μαζί με την αίτηση οι φοιτητές πρέπει να συνυποβάλλουν, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, πιστοποιητικό νοσοκομείου, διάγνωση γιατρού, αλλά και δήλωση για τα οικονομικά πλήγματα που έχουν τυχόν δεχθεί. Αφού οι αιτήσεις εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή, υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία. Τα χρηματικά βοηθήματα θα καταβάλλονται είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Α.Π.Θ. (προαύλιος χώρος 1ου ορόφου κτιρίου Διοίκησης Α.Π.Θ.).

Παρακάτω παρατίθεται το άρθρο 1 του καταστατικού που αναφέρεται στο σκοπό λειτουργίας του Ταμείου καθώς και το άρθρο 7 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού για τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Άρθρο 1 του Καταστατικού λειτουργίας
Σκοπός του Ταμείου είναι η ηθική και υλική σε είδος ή χρήμα ενίσχυση των φοιτητών του Α.Π.Θ., για την έκτακτων αναγκών, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής δε μπορούν να αντιμετωπισθούν από τους ίδιους, όπως:

 1. Χρηματική βοήθεια σε φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία ή βρίσκονται σε στάδιο ανάρρωσης.
 2. Παροχή οικονομικού επιδόματος σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, σε φοιτητές που περιέρχονται σε δυσχερή οικονομική θέση, έστω και παροδικά, λόγω οικογενειακών ή οικονομικών πληγμάτων, εξαιτίας των οποίων κινδυνεύει η συνέχιση των σπουδών τους.
 3. Παροχή οικονομικού επιδόματος σε περίπτωση μερικής απασχόλησης για την εξυπηρέτηση αναγκών του Πανεπιστημίου.
 4. Χορήγηση βοήθειας σε ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης των φοιτητών, πλην των αναφερομένων.

Άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού

 1. Για τη χορήγηση βοηθήματος απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο στην οποία αναγράφεται ο βαθμός απορίας, ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα και το απαιτούμενο ποσό. Με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλλεται:
 2. Για τους φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και βρίσκονται σε Νοσοκομείο ή στο στάδιο της ανάρρωσης βεβαίωση ιατρού δημοσίου Νοσοκομείου για τη σοβαρότητα πάθησης ή πιστοποιητικό του Νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται.
 3. Για τους φοιτητές που έχουν ανάγκη περίθαλψης πέραν της προβλεπόμενης πιστοποιητικό ιατρού δημοσίου Νοσοκομείου για την ανάγκη χορήγησης της περίθαλψης, της φύσης της και της απαιτούμενης δαπάνης.
 4. Για παροχή εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό απαιτείται γνωμάτευση ειδικού καθηγητού του Πανεπιστημίου για τη σοβαρότητα του νοσήματος του οποίου η διάγνωση ή θεραπεία δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.
 5. Για την παροχή εφάπαξ ή περιοδικά για ορισμένο χρόνο οικονομικού βοηθήματος απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο προέλευσης του, το βαθμό απορίας και περιστατικών που ενισχύουν το αίτημα του.
 6. Για την παροχή οικονομικού επιδόματος απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που αφορά στα συγκεκριμένα οικογενειακά ή οικονομικά πλήγματα δια των οποίων δημιουργήθηκε η έκτακτη ανάγκη, ιδία αν βρίσκεται σε κίνδυνο η συνέχιση των σπουδών.

Πληροφορίες : Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ, Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χριστίνα Μιχελακάκη,  
Τ: +30 2310 995208, F: +30 2310 995212