Διακήρυξη (41/2021) ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διάνοιξη δύο υδρογεωτρήσεων στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διάνοιξη δύο υδρογεωτρήσεων στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης », με προϋπολογισμό 127.636,71 € (πλέον Φ.Π.Α 24%: 30.632,81€) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-09-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24-09-2021. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 12:30 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Γεωτρήσεων έργων σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
  • Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.552,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 29-08-2022 (τουλάχιστον 335 μέρες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2017ΣΕ04620015 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Αποπεράτωση Κτιρίου Φυτικής Παραγωγής ΑΠΘ (HELLENIC UNIVERSITIES 1)».
  • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
  • Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 183133
  • Διακήρυξη 41/2021-21PROC009187895
Μετάβαση στο περιεχόμενο