Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 489/2020 για τη φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ διάρκειας είκοσι τριών (23) μηνών

Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας είκοσι τριών (23) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Πληρότητα, ρεαλιστικότητα, αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου από τον συμμετέχοντα σχεδίου φύλαξης και των μεθόδων αντιμετώπισης τυχόν παραβατικών περιστατικών ή εκτάκτων αναγκών κυρίως στους υπαίθριους χώρους της Κεντρικής Πανεπιστημιούπολης.
2. Πληρότητα της δυνατότητας αντιμετώπισης του έργου της φύλαξης των επιμέρους και του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ σε σχέση με τον προτεινόμενο μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό
3. Αξιοπιστία και ρεαλιστικότητα της μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου και επόπτευσης των υπηρεσιών φύλαξης.
4. Διαδικασίες διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού φύλαξης και ειδική εκπαίδευση της προτεινόμενης στελέχωσης της ομάδας φύλαξης.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ διάρκειας είκοσι τριών (23) μηνών» .
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας είκοσι τριών (23) μηνών.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τρείς (23) μήνες από 1-2-2021, ή από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο