Διακήρυξη Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού Αρ.495/2020 για τη Συντήρηση-Λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός, επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Συντήρηση-Λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του ΑΠΘ, για διάρκεια δύο (2) ετών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Συντήρηση-Λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του ΑΠΘ» .
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών συντήρησης- λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του ΑΠΘ, για δύο (2) συνολικά έτη, από 1-1-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από 1-1-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους.
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο