ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37Σ/2021 συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο: “Επέκταση εργασιών έργου Γεωθερμίας κτιρίου Υδραυλικής ΑΠΘ – Κ.Ε. 93578”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310996823, Fax: 2310996810, E-mail: admin-ggdtym@ad.auth.gr, Ιστοσελίδα: του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.auth.gr/news/tenders) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. https://rc.auth.gr), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επέκταση εργασιών έργου Γεωθερμίας κτιρίου Υδραυλικής ΑΠΘ – Κ.Ε. 93578» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με προϋπολογισμό 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
     Κωδικός CPV:   45251141-1        
Κωδικός NUTS Φορέα: EL522                     Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: EL522
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.000,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 43.902,13 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.902,38 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.770,68 €
Αναθεώρηση: 102,23 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%): 14.322,58 €
 
2.  Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσα από την ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης www.auth.gr/news/tenders και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. https://rc.auth.grΗ παραλαβή της οικονομικής προσφοράς και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή, γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) από το Τμήμα Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΓΔΤΥΜ), αφού οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους (επωνυμία, τηλέφωνο, e-mail κλπ.), μέσα από την ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. (www.auth.gr/news/tenders).
Για να παραλάβετε το έντυπο Οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μοφή, πατήστε εδώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Γραμματείας ΓΔΤΥΜ Α.Π.Θ., 8ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”, γραφείο 816, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη) και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02-06-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 04-06-2021.  
Πληροφορίες: Πληροφορίες Προκήρυξης: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα)                          
 
3.  Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, (απαιτείται παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους), είτε (β) με συστημένη επιστολή (courier) προς το πρωτόκολλο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ., 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. (Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ. «Κ.Καραθεοδωρή», 3ος όροφος, γραφ. 312) Τρίτη 08-06-2021 και ώρα 10:00 π.μ. από την ΓΔΤΥΜ του Α.Π.Θ., ενώπιον επιτροπής. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του
ν.4412/2016.

  • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
  • Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
  • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  • Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
     Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 
6.  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.193,55 (χιλίων εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) και απευθύνεται στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ. – ΕΛΚΕ.
     Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
     Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 09-05-2022 (δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών), (τουλάχιστον 335 ημέρες) άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δε θα χορηγηθούν.
 
7.  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδος – Βουλγαρίας (Κ.Ε. 93578) και τίτλο «Διαχείριση Υπόγειων Υδάτων για Μη Πόσιμες χρήσεις, Προστασία Υπογείων και Θέρμανση-Πιλοτική Εφαρμογή». και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.
 
8. Ενστάσεις: Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
     Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 
9.Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (www.auth.gr/news/tenders) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. https://rc.auth.gr. Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., και στην ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.auth.gr/news/tenders) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. https://rc.auth.gr.
Για να παραλάβετε το έντυπο Οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μοφή, πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο