Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 568/2022 για την Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και εργαστηρίων των Σχολών του Α.Π.Θ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών
Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και εργαστηρίων των Σχολών του Α.Π.Θ».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και εργαστηρίων των Σχολών του Α.Π.Θ.».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού, για το σύνολο των ειδών του τμήματος.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο