Διακήρυξη 50/2022 «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού δρόμου και περιβάλλοντος χώρου των κτηρίων: α) Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ & β) Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ»

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού δρόμου και περιβάλλοντος χώρου των κτηρίων: α) Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ & β) Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ», με προϋπολογισμό 169.860,11€ (πλέον Φ.Π.Α 24%: 40.766,43 €) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

CPV 45233222-1: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

Κωδικός NUTS Φορέα: EL522    Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: EL522

  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193304, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02-11-2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 04-11-2022. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).
  • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη καιώρα λήξης 12:30 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
  • Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.200,00 (τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ)και τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 10-10-2023 (τουλάχιστον 334 μέρες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.
  • Προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ)στον Ανάδοχο ποσοστού 0,3% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 16 της σχετικής διακήρυξης.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τη ΣΑΝΑ 346 με κωδικό Ενάριθμου Έργου ΚΑΕ 2021ΝΑ346000397.Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.15063/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ2Ο46Ψ8ΧΒ-Τ90 και ΑΔΑΜ:22REQ011442067)  Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου Α.Π.Θ., για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 210.626,54 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος του ενάριθμου έργου με MIS 5149671  της ΣΑΝΑ 346, του Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ, ΤΠΑ 2021-2025 ΥΠΑΙΘ και η υπ. αρ. 35865/05-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΣΑΑ46ΜΤΛΡ-Ζ72) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΝΑ 346.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ.

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 193304

Μετάβαση στο περιεχόμενο