Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Θεολογίας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2880/5-2-2014
Γνωστικά Αντικείμενα :
α) «Αρχαία Ελληνικά της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής Γραμματείας»,
β) «Εκκλησιαστική Γραμματολογία με έμφαση στους Λατίνους Πατέρες»,
γ) «Οικουμενική κίνηση : Ιστορία-Θεολογικοί Διάλογοι» και
δ) «Καινή Διαθήκη»

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014
Γνωστικά Αντικείμενα :
α) «Πατερική Σκέψη και Αγιολογία» και
β) «Λειτουργική»

3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2891/23-7-2014

1. τροποποίησε  προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση με αριθμό 2880/5-2-2014) και ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας για το γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» και

2. ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας για τα γνωστικά αντικείμενα: 1. «Παλαιά Διαθήκη», 2. «Παιδαγωγική και Κατηχητική», 3. «Ομιλητική», 4. «Δογματική και Συμβολική Θεολογία», 5. «Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο», 6. «Ιστορία Δογμάτων», 7. «Διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών», 8. «Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική», 9. «Ιστορία της Φιλοσοφίας», 10. «Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών», 11. « Θρησκειολογία», 12. « Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος», 13. «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία», 14. «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, από την Άλωση μέχρι σήμερα», 15. «Εκκλησιαστική Ιστορία και Γραμματεία της Ελλάδος», 16. «Ιστορία και Γραμματεία του Πρώιμου Χριστιανισμού», 17. «Βυζαντινή Αρχαιολογία», 18. «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη», 19. «Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνεία των Πατέρων», 20. «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών», 21. «Ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών», 22. «Ηθική – Ποιμαντική», 23. «Κοινωνιολογία της Θρησκείας και της Ηθικής», 24. «Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού και Ηθική», και 25. «Κοινωνική Θεωρία του Σύγχρονου Πολιτισμού», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα  ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

4.Αριθμός Συνεδρίασης: 2908/8-4-2015

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2908/8-4-2015, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: "Πληροφορική Θεολογικών Δεδομένων",  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3α του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, το οποίο σύμφωνα με το νόμο πρέπει να επικαιροποιηθεί με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (8-4-2017).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθ. 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών", "Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνεία Πατέρων", "Εκκλησιαστική Γραμμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών".

Παρακαλούμε με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (29-10-2917), για την εκ νέου επικαιροποίηση των παραπάνω μητρώων καθώς και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

6.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Αρχαία Ελληνικά της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής Γραμματείας", "Βυζαντινή Αρχαιολογία", "Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη", "Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία", "Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία από την Άλωση μέχρι σήμερα", "Δογματική και Συμβολική  Θεολογία", "Εκκλησιαστική Γραμματολογία με έμφαση στους Λατίνους Πατέρες", "Εκκλησιαστική Ιστορία και Γραμματεία της Ελλάδος", "Ηθική και Ποιμαντική", "Θρησκειολογία", "Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος", "Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών", "Ιστορία της Φιλοσοφίας", "Καινή Διαθήκη", "Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο", "Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική", "Κοινωνική Θεωρία του Σύγχρονου Πολιτισμού και του Χριστιανισμού", "Κοινωνιολογία της Θρησκείας και της Ηθικής", "Λειτουργική", "Οικουμενική Κίνηση:Ιστορία-Θεολογικοί Διάλογοι", "Ομιλιτική", "Παλαιά Διαθήκη", "Πατερική Σκέψη και Αγιολογία" και "Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών"

Παρακαλούμε με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2918), για την εκ νέου επικαιροποίηση των παραπάνω μητρώων καθώς και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

7.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2981/7-3-2019

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθ. 2981/7-3-2019, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών (επανάληψη διαδικασίας) για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Πληροφορική Θεολογικών Δεδομένων"

Συνημμένα αρχεία: