Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Διευθυντής: 
Χριστόφορος Κωτσάκης Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 994366
Φαξ: 
+30 2310 995948
Διδακτικό αντικείμενο: 

Μελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες

Ερευνητικό αντικείμενο: 

1. Μελέτη του πεδίου βαρύτητας

 • Μελέτη του γεωειδούς σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.
 • Καταγραφή των παλιρροιών του στερεού φλοιού της γης και ανάλυση των μετρήσεων για σκοπούς της βαρυτημετρίας και της γεωδυναμικής/ γεωτεκτονικής. 
 • Καταγραφή των θαλάσσιων παλιρροιών με όργανα σύγχρονης τεχνολογίας και ανάλυση των μετρήσεων. 
 • Μελέτη του πεδίου βαρύτητας και του τοπογραφικού αναγλύφου με φασματικές μεθόδους για την ταυτόχρονη επεξεργασία μεγάλου αριθμού δεδομένων. 
 • Μελέτη της κατακόρυφης βαθμίδας βαρύτητας με μετρήσεις από αέρα, με σκοπό τις γεωφυσικές διασκοπήσεις και την κάλυψη περιοχών χωρίς μετρήσεις βαρύτητας. 
 • Μετρήσεις της έντασης του πεδίου της γήινης βαρύτητας στην ξηρά και επεξεργασία των μετρήσεων στα πλαίσια γεωφυσικών διασκοπήσεων (Eφαρμοσμένη Γεωφυσική). 
 • Εγκατάσταση βαρυτημετρικών δικτύων υψηλής ακρίβειας για τη μελέτη κατακόρυφων γεωτεκτονικών κινήσεων (εφαρμογές στη γεωδυναμική, κλπ.) 
 • Εφαρμογές της θεωρίας ελαστικότητας για την ανάλυση και ερμηνεία του πεδίου βαρύτητας και των γεωδυναμικών δράσεων. 
 • Εφαρμογές της δορυφορικής αλτιμετρίας στις γεωεπιστήμες

2. Αστρογεωδαιτικές μέθοδοι

 • Αστρογεωδαιτικός προσδιορισμός της απόκλισης της κατακορύφου για χρησιμοποίηση σε γεωδαιτικά δίκτυα και στον προσδιορισμό του γεωειδούς. 
 • Έλεγχοι αστρονομικών προσανατολισμών (ειδικές εφαρμογές σε τηλεπικοινωνίες, αεροδρόμια κλπ.). 
 • Έλεγχοι προσανατολισμού αρχαιολογικών χώρων. 
 • Προσδιορισμός του συντελεστή θολότητας της ατμόσφαιρας με τη βοήθεια μετεωρολογικών και αστρονομικών παρατηρήσεων

3. Διαστημικές - Δορυφορικές μέθοδοι

 • Πρόγνωση τιμών ανωμαλίας της βαρύτητας, γεωειδούς, αποκλίσεων της κατακορύφου, δευτέρων παραγώγων του δυναμικού της βαρύτητας από δεδομένα της δορυφορικής αλτιμετρίας και βαθμιδομετρίας. 
 • Συνδυασμός δεδομένων της δορυφορικής αλτιμετρίας βαθμιδομετρίας με επίγειες μετρήσεις, για τη βελτίωση της γνώσης του πεδίου βαρύτητας. 
 • Eπεξεργασία και συνόρθωση των πρωτογενών δεδομένων της δορυφορικής αλτιμετρίας 
 • Χρησιμοποίηση των δεδομένων της δορυφορικής αλτιμετρίας για την πρόγνωση των παλιρροιών σε κλειστές θάλασσες. 
 • Συνόρθωση και ανάλυση τρισδιαστάτων δορυφορικών δικτύων τηλεμετρίας LASER για έλεγχο γεωδυναμικής συμπεριφοράς του γήινου φλοιού. 
 • Στατικές εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) για συνόρθωση βάσεων και δικτύων. 
 • Kινηματικές εφαρμογές του (GPS) για υδρογραφικές εφαρμογές στη ναυσιπλοϊα. 
 • Aνάλυση και βελτίωση δορυφορικών τροχιών με στοιχεία μετρήσεων βαθμιδομετρίας.

4. Μαγνητομετρία - Εφαρμογές σε Γεωφυσική και Αρχαιομετρία

 • Mετρήσεις της έντασης του γεωμαγνητικού πεδίου με όργανα υψηλής ακρίβειας για γεωφυσική διασκόπηση, και εντοπισμό θαμμένων αρχαιολογικών κατασκευών και αντικειμένων.  
 • Eπεξεργασία δεδομένων μαγνητομετρικής διασκόπησης σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με χρήση φίλτρων και ταχέως μετασχηματισμού Fourier (FFT). 
 • Eντοπισμός βάθους διαταρακτικού αιτίου στις μαγνητομετρικές διασκοπήσεις.

5. Γεωδαιτικά και Τοπογραφικά Δίκτυα - Προσδιορισμοί θέσεων

 • Eπίλυση και αξιολόγηση της ποιότητας των δικτύων οποιασδήποτε τάξης. 
 • Σχεδιασμός δικτύων με κριτήρια ακρίβειας και αξιοπιστίας.  
 • Δίκτυα αστικών εφαρμογών. 
 • Eντάξεις και συνδέσεις δικτύων. 
 • Mικροτριγωνισμοί ακριβείας. 
 • Tριδιάστατα και τετραδιάστατα ολοκληρωμένα δίκτυα.  
 • Xωροσταθμικά δίκτυα ελέγχου υψηλής ακριβείας. 
 • Διαχρονικά χωροσταθμικά δίκτυα ελέγχου κατακορύφων μετακινήσεων. 
 • Mετασχηματισμοί συντεταγμένων δικτύων σε διάφορα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς. 
 • Υπολογισμός ορθομετρικών υψομέτρων από ανάλυση παρατηρήσεων GPS, βαρύτητας και χωροστάθμησης. 
 • Bαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης (τεχνικές μέτρησης, αντιμετώπιση της διάθλασης, ανάλυση των αποτελεσμάτων)

6. Αυτοματοποιημένες αποτυπώσεις και εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων

 • Aποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. 
 • Aυτοματοποιημένες τοπογραφικές αποτυπώσεις. 
 • Aναλυτικές τοπογραφικές μέθοδοι εφαρμογών σε πράξεις εφαρμογών (Pυμοτομικές γραμμές κλπ.). 
 • Aυτοματοποιημένα συστήματα γεωγραφικών και χαρτογραφικών πληροφοριών (GIS/LIS) σε οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας. 
 • Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων σε συστήματα GIS/LIS.

7. Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας

 • Yπολογισμός όγκων - εμβαδών με ειδικές μεθόδους. 
 • Mετρήσεις και έλεγχος αποστάσεων μέχρι 60 km με ακρίβεια 1 mm +/- 1 ppm. 
 • Πυκνώσεις ευθυγραμμιών με τεχνολογία LASER.
 • Eλεγχος επιπεδότητας επιφανειών με τεχνολογία LASER. 
 • Xαράξεις ειδικών τεχνικών έργων. 
 • Διαγράμματα κάλυψης σταθμών εκπομπής RF / RADAR.

8. Ειδικά Γεωφυσικά Θέματα

 •  Mελέτη της γεωδυναμικής συμπεριφοράς σε σεισμικές περιοχές με την εγκατάσταση δικτύων συνεχούς μέτρησης της στάθμης και της θερμοκρασίας των υπογείων νερών σε επιλεγμένα πηγάδια των αντίστοιχων περιοχών.