Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Διευθυντής: 
Αθανάσιος Λουκάς Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310994360
Διδακτικό αντικείμενο: 

Μελέτη των δυνατοτήτων μετασχηματισμού του φυσικού χώρου μέσω κατασκευών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών αναπτυξιακών έργων βασισμένη σε δοσμένη ή και συμπληρωματική πληροφοριακή υποδομή, με σκοπό την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

1. Οδοποιία

 • Mελέτη συμπεριφοράς οδηγού / οχήματος σε κρίσιμα κατά γεωμετρία τμήματα των οδών. 
 • Διερεύνηση υπαρχόντων κανονισμών χάραξης - Προτάσεις αναδιάρθρωσης υπαρχόντων κανονισμών.        
 • Mελέτη δυναμικής συμπεριφοράς και διαχείρισης οδοστρωμάτων. 
 • Kαταγραφή των δυναμικών χαρακτηριστικών των βαρέων οχημάτων.

2. Μεταφορές - Κυκλοφορία

 • Mελέτη κυκλοφοριακών παραμέτρων (ικανότητα, ροή κορεσμού, MEA, πληρότητα κλπ.).   
 • Kαταγραφή και ανάλυση δυναμικών μεγεθών της κυκλοφορίας με τη βοήθεια συγχρόνων οργάνων και μεθόδων. 
 • Mελέτη λειτουργικών χαρακτηριστικών των αστικών συγκοινωνιών. 
 • Mελέτη διαχείρισης των αστικών συγκοινωνιών. 
 • Mελέτη οδικής ασφάλειας σε αστικές και υπεραστικές οδούς. 
 • Σηματοδότηση - περιβάλλον.

3. Υδραυλική

 •  Aκόρεστες και κορεσμένες ροές.
 •  Aριθμητικές εξομοιώσεις.
 •  Aναλυτικές προσεγγίσεις. 
 •  Πειραματικές μέθοδοι. 
 •  Στραγγίσεις. 
 •  Aρδεύσεις. 
 •  Aποχετεύσεις. 
 •  Yδρεύσεις. 
 •  Mελέτες δικτύων και μοντέλα πρόβλεψης. 
 •  Eπεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση υγρών αποβλήτων. 
 •  Έρευνα μετακινήσεων προσώπων.