Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2884/3-4-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2884/3-4-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

"Γεωδαισία - Τοπογραφία"
"Χαρτογραφία"
"Κτηματολόγιο - GIS"
"Γεωγραφία & Σχεδιασμός Χώρου"
"Φωτογραμμετρία - Τηλεπισκόπηση"
"Υδραυλικά Έργα - Περιβάλλον"
"Συστήματα και Έργα Μεταφορών"

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: