Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Προϊστάμενος
Χρήστος Γκαραγκούνης
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996892
+30 2310 996880
+30 2310 996881
+30 2310 991374
+30 2310 996883
+30 2310 991137
Fax: 
+30 2310 996893

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συστήθηκε ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. 2924/14-4-2016) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1278/4-5-2016 τ΄Β.

Στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Η συγκέντρωση, προετοιμασία και επεξεργασία των θεμάτων της αρμοδιότητας του Πρυτανικού Συμβουλίου.
  • Η τήρηση των πρακτικών, ο έλεγχος , η καταγραφή και η φροντίδα για την επικύρωση τους.
  • Έκδοση  πράξεων σχετικών με την έγκριση των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων, δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ιδίως την έκδοση πράξεων που αφορούν στη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, προσωρινή κατακύρωση αποτελεσμάτων, απόφανση επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση προθεσμιών, εκτός από την έκδοση πράξεων που αφορούν στη  δημοπράτηση και την έκδοση της οριστικής απόφασης κατακύρωσης των διαγωνισμών, που παραμένουν στην αρμοδιότητα της Γραμματείας της Συγκλήτου.
  • Έκδοση πράξεων σχετικών με την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών ή δωρεών.
  • Έκδοση πράξεων που αφορούν στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την έγκριση δαπανών πάσης φύσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ.

Προσωπικό

Δήμητρα Φαρδή

Κωνσταντίνα Ψωφάκη 

Ευαγγελία Στεργίου

Κωνσταντίνος Παπασωτηρίου

Σχετικά έγγραφα :