Γραμματεία Νομικής Επιτροπής

Προϊσταμένη
Μαρία Σφήκα
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997070
+30 2310 996891
+30 2310 996916
+30 2310 996915
+30 2310 996914
+30 2310 996890
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Νομικής Επιτροπής
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή"
4ος όροφος (401-402)
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Fax: 
+30 2310 996912

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Πανεπιστημίου μας, αντικείμενο της Γραμματείας αποτελεί "η διεξαγωγή αλληλογραφίας, η  τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων της Νομικής Επιτροπής, η τήρηση πλήρως ενημερωμένου φακέλου για κάθε δικαστική υπόθεση, η κοινοποίηση προσφυγών και πάσης φύσεως δικογράφων, η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η αποστολή στα δικαστήρια των στοιχείων, δακτυλογράφηση δικογράφων, προτάσεων κτλ". Εν τοις πράγμασι, η Γραμματεία υποστηρίζει διοικητικά τόσο τη Νομική Επιτροπή όσο και το Δικαστικό Γραφείο.
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η συμβολή της Γραμματείας στην υποστήριξη της Νομικής Επιτροπής (ΝΕ) συνίσταται στην τήρηση πλήρους έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου των Γνωμοδοτήσεων της ΝΕ, με καταχώρηση των εισερχόμενων ερωτημάτων, παρακολούθηση, μορφοποίηση και διαβίβαση των Γνωμοδοτήσεων στην Πρυτανεία ή στη Σύγκλητο προς έγκριση, καθώς και στην τήρηση πλήρους έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της ΝΕ.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η συμβολή της Γραμματείας στην υποστήριξη του Δικαστικού Γραφείου (ΔΓ) συνίσταται στην διοικητική υποστήριξη ως προς:

  • το διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων. Το αντίστοιχο αρχείο δικαστικών φακέλων  τηρείται στη Γραμματεία.
  • τη διαδικασία κατάρτισης ιδιωτικών συμφωνητικών για την σύναψη, τροποποίηση, ανανέωση ή λύση συμβάσεων μισθώσεων ακινήτων για τις ανάγκες Τμημάτων και Υπηρεσιών του ΑΠΘ. Το αντίστοιχο αρχείο μισθώσεων τηρείται στη Γραμματεία.
  • Τη διαδικασία καταβολής αμοιβών σε εξωτερικούς συνεργάτες (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές). Το αντίστοιχο αρχείο αμοιβών τηρείται στη Γραμματεία.

Για τη Νομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου επισκεφτείτε το σύνδεσμο.
Για Αναζήτηση Γνωμοδοτήσεων επισκεφτείτε το σύνδεσμο.
Για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΘ βλ. κατωτέρω

Προσωπικό:
Απατσίδου Χαρά, τηλ. 2310 99 6914
Ασμή Αικατερίνη, τηλ. 2310 99 6891
Λημναίου Ελένη, τηλ. 2310 99 6915