Γραφείο Πρυτανείας

Προϊσταμένη
Ζαχάρω Συμεωνίδου
Τηλέφωνο: 
+30-2310-996892
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Πρυτανείας
Κτίριο Διοίκησης "Καραθεοδωρή", 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Fax: 
302310 994350, 302310 996893

Το Γραφείο Πρυτανείας ασχολείται με τα παρακάτω θέματα:

 • Τήρηση ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου
 • Έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων του Πρύτανη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΠΘ, προς Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς και ανάρτηση στη Διαύγεια αποφάσεων όπου προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο
 • Διαβίβαση στοιχείων για δικαστικές υποθέσεις στη Νομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου
 • Διαβίβαση ερωτημάτων προς τη Νομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου
 • Αποδοχή ή μη Γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής με απόφαση του Πρύτανη
 • Πειθαρχική Διαδικασία - Παραλαβή φακέλου της υπόθεσης, έκδοση απόφασης διενέργειας ή μη προκαταρκτικής εξέτασης ή ΕΔΕ - Παρακολούθηση εξέλιξης της πειθαρχικής διαδικασίας έως την έκδοση απόφασης του Πρύτανη - Ενημέρωση και αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους φορείς - Ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την απόφαση άσκησης ή μη πειθαρχικής δίωξης για το πάσης φύσεως προσωπικό του ΑΠΘ
 • Έκδοση πράξεων Πληρεξουσιότητας Δικηγόρων
 • Διαβίβαση Εισηγήσεων του Πρύτανη προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο επί ακαδημαϊκών, οικονομικών και λοιπών θεμάτων
 • Διαβίβαση στο Συμβούλιο του Προϋπολογισμού και των τροποποιήσεων αυτού και του Οικονομικού Απολογισμού του Πανεπιστημίου
 • Έκδοση πράξεων Τοποθέτησης Προσωπικού
 • Χορήγηση Αδειών καθηγητών και λεκτόρων για προσωπικούς λόγους
 • Σύσταση – ενημέρωση α) της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» β) της Ομάδας Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και γ) της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) ιστοχώρου
 • Ορισμός προταθέντων εκπροσώπων από τις Σχολές του ΑΠΘ για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
 • Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕI και σπουδαστών ΤΕΙ στις Σχολές/Τμήματα και Υπηρεσιακές Μονάδες του ΑΠΘ
 • Διεξαγωγή εκλογών Κοσμητόρων - Προκήρυξη εκλογών, συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας (πρώτη εφαρμογή της νομοθεσίας ν. 4009/2011 όπως ισχύει)
 • Διεξαγωγή εκλογών Συμβουλίου ΑΠΘ - Προκήρυξη εκλογών, παραλαβή υποψηφιοτήτων, ανάδειξη υποψηφίων, συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας (πρώτη εφαρμογή της νομοθεσίας ν. 4009/2011 όπως ισχύει

Προσωπικό:

Συμεωνίδου Ρένια, Προϊσταμένη

Τηλ. 996880, fax 996893, email: srenia@rect.auth.gr

Καρυπίδου Ελλάδα

Τηλ. 991374, fax 996893, email: elladakv@ad.auth.gr

Κατσαουνίδου Βασιλική

Τηλ. 996894, fax 996893, email: vkatsaou@rect.auth.gr

Μηνοβγιούδης Αθανάσιος

Τηλ. 991137, fax 996893, email: aminov@rect.auth.gr

Παπασωτηρίου Κωνσταντίνος

Τηλ. 996880, fax 996893, email: kpapasot@auth.gr

Πάσιου Δήμητρα

Τηλ. 996898, fax 996893, email: dpasiou@rect.auth.gr

Φαρδή Δήμητρα

Τηλ. 991310, fax 996893, email: fndimitra@rect.auth.gr