Γραμματεία Συγκλήτου

Προϊστάμενος
Παρασκευή Νίτσιου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996649
+30 2310 996876
+30 2310 996875
+30 2310 996879
+30 2310 996878
+30 2310 996877
+30 2310 996882
+30 2310 996650
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Συγκλήτου
Κτίριο Διοίκησης "Καραθεοδωρή"- 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Στη Γραμματεία της Συγκλήτου υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η προετοιμασία της σύνθεσης των μελών της Συγκλήτου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 • Η προετοιμασία της συγκρότησης των επιτροπών της Συγκλήτου.
 • Η συγκέντρωση, προετοιμασία και επεξεργασία των θεμάτων αρμοδιότητας της Συγκλήτου και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
 • Έλεγχος, επεξεργασία όλων των θεμάτων που αφορούν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Επεξεργασία "οδηγιών" που αφορούν σε ζητήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Η επεξεργασία και καταγραφή των εισηγήσεων της Επιτροπής Κοσμητόρων και η κατάθεσή τους στα μέλη της Συγκλήτου ή Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
 • Η τήρηση των πρακτικών των παραπάνω συλλογικών οργάνων, η απομαγνητοφώνηση, ο έλεγχος, η καταγραφή και η φροντίδα για την επικύρωσή τους από τα αντίστοιχα όργανα.
 • Η καταγραφή και εκτέλεση των αποφάσεων των παραπάνω οργάνων.
 • Η τήρηση αρχείου πρακτικών κατά συλλογικό όργανο και κατά ακαδημαϊκό έτος.
 • Η γραμματειακή υποστήριξη θεμάτων συλλογικών οργάνων μη αυτοδύναμων Τμημάτων όπως : έλεγχος και  διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών των μη αυτοδύναμων Τμημάτων που σύμφωνα με τις διατάξεις των ιδρυτικών τους νόμων ή Π.Δ. εγκρίνονται από τη Σύγκλητο (προκηρύξεις θέσεων μελών Δ.Ε.Π. (καθηγητών/λεκτόρων), Ε.Ε.Π.,  Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π, συγκρότηση ειδικών επταμελών επιτροπών επιλογής και εξέλιξης, διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. κ.λ.π.).
 • Διαδικασίες πρόσληψης μελών Ε.Ε.Π,Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. (προκήρυξη θέσεων, συγκρότηση εισηγητικών επιτροπών, διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης) των ακαδημαϊκών μονάδων που υπάγονται στη Σύγκλητο όπως Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.
 • Έλεγχος και δημοσίευση, μετά από έγκριση της Συγκλήτου των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Ιδρύματος
 • Διανομή (ηλεκτρονικά ή εντύπως) εισηγήσεων επιτροπών, της Επιτροπής Κοσμητόρων / Δεοντολογίας, του Πρυτανικού Συμβουλίου κ.ά., προς τα μέλη της Συγκλήτου, τις οργανικές μονάδες του Α.Π.Θ. κ.α.
 • Διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων της Συγκλήτου με κοινοποίηση όπου απαιτείται.

Φοιτητικά Θέματα - Αιτήματα
 

Σχετικά έγγραφα : 
Προσωπικό: 
Θεόδωρος Μιχαηλίδης
Αλεξανδρα Καρακιτσου
Σύρμω Μπάσια
Μάρθα Παγκάλτσου
Άννα Εμμανουήλ
Μαρίνα Σισμάνη
Ουρανία Εμμανουήλ