Διεπιστημονικό Κέντρο Αρχαιολογικών Μελετών «Μανόλης Ανδρόνικος»

Πρόεδρος
Χρυσούλα Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεπιστημονικό Κέντρο Αρχαιολογικών Μελετών
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη 

Email: 
post image

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Αρχαιολογικών Μελετών «Μανόλης Ανδρόνικος» (ΔΙ.ΚΕ.Α.Μ. «Μανόλης Ανδρόνικος»)  ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αρ. 2891/23-7-14. Εντάσσεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και εποπτεύεται από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Σκοπός του ΔΙ.ΚΕ.Α.Μ. «Μανόλης Ανδρόνικος» είναι:

  • Η υποστήριξη της πανεπιστημιακής ανασκαφής, η διατήρηση και προβολή της μακράς παρουσίας του ΑΠΘ στη Βεργίνα, η ανάδειξη του επιστημονικού και διεπιστημονικού έργου που επιτελείται από τον Τομέα Αρχαιολογίας και η αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεών της στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο.
  • Η ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού της πανεπιστημιακής ανασκαφής, η φροντίδα για την επιστημονική δημοσίευση των αποτελεσμάτων της και η προβολή στο ευρύ κοινό του πολυσήμαντου ερευνητικού έργου που επιτελεί το ΑΠΘ στη Βεργίνα.

Αντικείμενο του ΔΙ.ΚΕ.Α.Μ. «Μανόλης Ανδρόνικος» είναι:

  • Η διασφάλιση της ομαλής συνέχειας της πανεπιστημιακής ανασκαφής από τον Τομέα Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, η φροντίδα για την επιστημονική δημοσίευση των αποτελεσμάτων της και την διεπιστημονική προσέγγιση και ερμηνεία των δεδομένων της και η υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού της έργου.
  • Η διαδικτυακή διάδοση των πορισμάτων της, η υποστήριξη και η οικονομική ενίσχυση του ανασκαφικού και ερευνητικού της έργου με τη διεκδίκηση προγραμμάτων, την αποδοχή χορηγιών και κληροδοτημάτων και την ανταποδοτική έντυπη και ηλεκτρονική εκδοτική δραστηριότητα.