Νίκος Χ. Βαρσακέλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο κ. Νίκος Χ. Βαρσακέλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής  στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται τα τελευταία δέκα χρόνια σε περιοχές όπως Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά άρθρα σε θέματα παραγόντων που επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη μιας χώρας, τα τεχνολογικά πάρκα και σε  θέματα που αφορούν τις πολυεθνικές εταιρείες, όπως παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας εταιρίας για την εγκατάσταση σε μια χώρα. Έχει εργασθεί ως Εθνικός Εμπειρογνώμων στις Γενικές Διευθύνσεις ΙΙ και ΧV της Επιτροπής της ΕΕ. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητικός υπεύθυνος και ως ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, τόσο της ΕΕ, όσο και της ΓΓΕΤ (Επιπτώσεις της Δημιουργίας της Ενιαίας Αγοράς στην Ελληνική Βιομηχανία, Επιπτώσεις της Πολιτικής Κρατικών Προμηθειών στην Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων, Αξιολόγηση και Σύγκριση των Δράσεων για Βιομηχανία, Τουρισμό και Τεχνολογία με το ΕΠΑν, Ανάπτυξη των Τεχνολογικών Πάρκων στην Ελλάδα, Μελέτη Διεθνοποίησης της Ελληνικής Οικονομίας κ.α.). Είναι αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Πολιτικής της ΕΕ, του Ελβετικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γεωργίας.