ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:
α) τις αριθμ. 751, 750, 755, 754, 764, 757, 760, 759, και 558/20-2-2018 αποφάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την αριθμ. 2956/19&20-3-2018 (έγγραφο αριθμ. 17513/22-3-2018) απόφαση της Συγκλήτου

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.
Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auth.gr στην διαδρομή : http://auth.gr/news/tenders
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η διακήρυξη υπ’ αριθμ. 411/2018, της οποίας οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται σε διαβούλευση.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr.
Επισημαίνεται πως ο σχολιασμός των οικονομικών φορέων είναι άμεσος και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται :

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/sco...

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 16/04/2018 @ 14:03