Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανης: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

τηλ. +30 2310 996703, +30 2310 996715, +30 2310 996728
e-mail: rector@auth.grrector-secretary@auth.gr

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

τηλ. +30 2310 996726, +30 2310 996709 
e-mail: vice-rector-ac@auth.grvrect-ac-secretary@auth.gr

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας

τηλ +30 2310 996711, +30 2310 996716
e-mail: vice-rector-ec@auth.grvrect-ec-secretary@auth.gr

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

τηλ. +30 2310 996712, +30 2310 996713
e-mail: vice-rector-ad@auth.grvrect-ad-secretary@auth.gr

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης: Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης

τηλ. +30 2310 996826, +30 2310996848 , +30 2310 995140 (ΕΛΚΕ)
e-mail: vice-rector-rc@auth.grvrect-rc-secretary@auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο