Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 17 χρόνια μετά την οικειοθελή υποβολή του στην πρώτη εξωτερική αξιολόγηση από την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European Universities Association-EUA) και πέντε χρόνια μετά την εξωτερική του αξιολόγηση -με την ανώτατη αξιολόγηση «Worthy of merit»- από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), πιστοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ως προς τη συμμόρφωσή του στις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας (ESG) του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας και πάλι την ανώτατη αξιολόγηση «Fully Compliant» («Πλήρης Συμμόρφωση»).

Απόφαση Πιστοποίησης του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ
Accreditation Report for the Internal Quality Assurance System (IQAS)
Πρόκειται για σημαντικότατη ακαδημαϊκή διάκριση που επικυρώνει ότι το ΑΠΘ έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει ένα Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΔΠ) που καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, με στόχο τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και στην αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.
Επισημαίνεται ότι είναι μια αδιάβλητη διαδικασία, η οποία διενεργείται με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας από μια Αναγνωρισμένη Ανεξάρτητη Αρχή, βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
Η πενταμελής Επιτροπή Πιστοποίησης του ΑΠΘ αποτελούνταν από Καθηγητές και εμπειρογνώμονες σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης από τις ΗΠΑ και την Ισπανία. Η επίσκεψή τους στο Ίδρυμα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2019, ενώ η απόφαση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ εκδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Η οργάνωση και ο συντονισμός των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης σε κάθε Πανεπιστήμιο αποτελούν αρμοδιότητα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟΔΙΠ).
https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas/pistopoiisi-synopsi

Μετάβαση στο περιεχόμενο