Επιτροπή Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ λειτουργεί, σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 679/96 περί σύστασης “Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας” (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Είναι το θεσμοθετημένο όργανο του ΑΠΘ για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων. Ο Ειδικός Λογαριασμός μπορεί επίσης να αναλαμβάνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργα για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΑΠΘ και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Η Επιτροπή Ερευνών ως ο Πανεπιστημιακός θεσμός για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας και ειδικότερα για να μπορεί να διευκολύνει στη διάκριση του ερευνητικού από το διδακτικό έργο, καθώς και στη διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών αποτελείται από ισάριθμα με τα τμήματα του ΑΠΘ  μέλη ΔΕΠ τα οποία εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών περιλαμβάνουν:

 • τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος και τις συναφείς ενέργειες,
 • την έγκριση, αποδοχή, διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων,
 • την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών,
 • την εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού».

Η Γραμματεία του «Ειδικού Λογαριασμού» είναι το διοικητικό – οργανωτικό όργανο του Ειδικού Λογαριασμού και οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

 • παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του «Ειδικού Λογαριασμού,
 • εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και γραμματειακής της υποστήριξη,
 • εισηγήσεις και συνεργασία σχετικά με θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του «Ειδικού Λογαριασμού».

Με την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας να φροντίζει για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των ερευνητικών μονάδων του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις της εποχής και την πολιτική αριστείας να τροφοδοτεί με κίνητρα ηθικής και δευτερευόντως υλικής φύσης το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου, η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ προωθεί και υλοποιεί μια σειρά δράσεων που αφορούν κυρίως στα εξής:

 • Χορήγηση υποτροφιών αριστείας σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές
 • Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας της βασικής έρευνας και των ανθρωπιστικών επιστημών
 • Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή
 • Οργάνωση και λειτουργία γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων συγγραφής ερευνητικών προτάσεων για τα μέλη του ΑΠΘ
 • Λειτουργία γραφείου διοργάνωσης συνεδρίων – εκδηλώσεων του ΑΠΘ
 • Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων επικοινωνίας για την έρευνα
 • Πιστοποίηση εργαστηρίων
 • Ενίσχυση κινητικότητας ερευνητών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο