Προσωπικά Δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει οριστεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ /DPO) για το ΑΠΘ η κα Κορνηλία Βικελίδου (ΑΔΑ: ΨΥ5Φ46Ψ8ΧΒ-0Σ7), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 37 έως και 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία δεδομένων.  

Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: data.protection(at)auth.gr
Τηλ: 2310996200

Σχετικά έγγραφα: 

Μετάβαση στο περιεχόμενο