Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ

Δημήτριος Κουσενίδης

+30 2310995210

etairiaauth@ad.auth.gr

 • Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 349/94, το οποίο αποτελεί και το καταστατικό που διέπει τη λειτουργία της.

  Σκοπός της Εταιρίας είναι:

  • Η αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΘ
  • Η προώθηση της ορθότερης διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

  Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ εκχωρούνται σε αυτήν κατά χρήση με αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, και η αξιοποίησή τους γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και με άξονα το συμφέρον του ΑΠΘ.

  Η Εταιρία ασκεί τις εξής δραστηριότητες:

  • Εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων και υποστήριξη έργων καθαριότητας αυτών
  • Παραγωγή και αναπαραγωγή επιστημονικών εκδόσεων του ΑΠΘ και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εκδόσεων αυτών
  • Διαχείριση δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΑΠΘ

  Βάσει του καταστατικού της οι πόροι της Εταιρίας είναι:

  1. Το ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Η Εταιρία για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της εισπράττει ορισμένο ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του ΑΠΘ, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (Άρθρο 27, παρ. 3).
  2. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρία.
  3. Οι τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και από έσοδα της, που προέρχονται από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο των σκοπών της συστάσεως της.
  4. Η προμήθεια από τα έσοδα που προέρχονται από την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΘ
  • Γεώργιος Παπαδόπουλος
  • Ζωή Κωνσταντινίδου
  • Αικατερίνη Ορφανουδάκη
  • Καλλιόπη Μητρούσκα
Μετάβαση στο περιεχόμενο