Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Τα Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου.

Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114) (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, άρθρα 30-37, 43) και τις ειδικότερες προβλέψεις των Κανονισμών Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ (άρθρο 45.

Το Α.Π.Θ. προσφέρει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διατμηματικά Π.Μ.Σ. (οργανώνονται από περισσότερα Τμήματα του ΑΠΘ) και διϊδρυματικά Π.Μ.Σ. (οργανώνονται με Τμήματα  άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής) σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Την ευθύνη για την ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία τους ασκούν τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος (Σύγκλητος Ιδρύματος, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Συνέλευση Τμήματος ή Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή).

 Στα Π.Μ.Σ.  γίνονται δεκτοί/ες  πτυχιούχοι/διπλωματούχοι κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών  Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα ειδικότερα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων καθορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114) και στις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ..

Η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι κατ΄ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται  για την εκπόνηση και κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  Τα μαθήματα κάθε Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν κατ΄ελάχιστο σε  εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.  Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ως υποψήφιοι/φες διδάκτορες, γίνονται δεκτοί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), οι οποίοι πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνονται δεκτοί  ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

 Στο πλαίσιο της καινοτομίας, της προαγωγής της γνώσης και της εξωστρέφειας, επιμέρους Τμήματα του ΑΠΘ έχουν συνάψει Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας με αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση  διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ.

Όλες τις παραπάνω πληροφορίες, όπως επίσης και τον πλήρη Οδηγό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο