Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προχώρησε στις αρχές του 2012 στην ίδρυση της Δομής Διά Βίου Μάθησης, προκειμένου να ανταποκριθεί με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στις ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία. Η Δομή λειτούργησε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114Α/2-8-2017), τερμάτισε τη λειτουργία της και παραχώρησε τη θέση της στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ) (ΥΑ 229717/Ζ15/1/2018, ΦΕΚ4Β’/5-1-2018).
Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ, αντλώντας από την εμπειρία της Δομής Διά Βίου Μάθησης και εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες που του δίνει η νέα θεσμοθετημένη του θέση, στοχεύει στη συνέχιση της ανοδικής πορείας που χάραξε η λειτουργία της Δομής τα προηγούμενα χρόνια και μέσω της αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του Α.Π.Θ. στην προσφορά νέων, πάντα υψηλού επιπέδου, επίκαιρων και αναγκαίων στο κοινό προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.

Μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επιθυμεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση ενώ παράλληλα, το Κέντρο φιλοδοξεί  να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για το άνοιγμα του Ιδρύματος στη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων που απευθύνονται στο διεθνή χώρο.

http://diaviou.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο