Συνήγορος του Φοιτητή

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει συσταθεί και λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Φοιτητή. Σκοπός του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) και καθηγητών κάθε βαθμίδας ή διοικητικών υπηρεσιών. Ο Συνήγορος μεριμνά για την τήρηση της νομιμότητας και της ακαδημαϊκής ηθικής και τάξης στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης με σκοπό τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο/Η Συνήγορος του φοιτητή δεν παρεμβαίνει σε ουσιαστικά θέματα διδασκαλίας ή βαθμολόγησης σε εξετάσεις, αλλά εξετάζει μόνον φαινόμενα αυθαιρεσίας ή παραβίασης κανόνων ηθικής κατά τη διενέργεια των εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών).

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος, είτε με διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών, είτε με παρέμβαση στα αρμόδια όργανα. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας απευθύνεται στον/την Συνήγορο. Η επικοινωνία των φοιτητών και καθηγητών με τη Συνήγορο του Φοιτητή γίνεται είτε τηλεφωνικά την κεντρική τηλεφωνική γραμμή για την εξυπηρέτηση αιτημάτων των φοιτητών του ΑΠΘ (τηλ. 2310996916), είτε με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συνηγόρου του φοιτητή synigorosfoititi@auth.gr.

Ο/Η Συνήγορος μπορεί να ενεργεί και αυτεπαγγέλτως.
Με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, έχει οριστεί ως Συνήγορος του Φοιτητή, η Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής κ. Θεοφανώ Παπαζήση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο