Συνήγορος του Φοιτητή

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει συσταθεί και λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Φοιτητή. Σκοπός του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) και καθηγητών κάθε βαθμίδας ή διοικητικών υπηρεσιών. Ο Συνήγορος του Φοιτητή μεριμνά για την τήρηση της νομιμότητας και της ακαδημαϊκής ηθικής και τάξης στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης με σκοπό τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος δεν παρεμβαίνει σε ουσιαστικά θέματα διδασκαλίας ή βαθμολόγησης σε εξετάσεις αλλά εξετάζει μόνον φαινόμενα αυθαιρεσίας ή παραβίασης κανόνων ηθικής κατά τη διενέργεια των εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών).

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση κάθε ζητήματος είτε με διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών, είτε με παρέμβαση στα αρμόδια όργανα. Kάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να απευθύνεται στο Συνήγορο.

Η επικοινωνία φοιτητών και καθηγητών με το Συνήγορο του Φοιτητή γίνεται είτε τηλεφωνικά (τηλ. 2310996916), είτε με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση synigorosfoititi@auth.gr
Ο Συνήγορος μπορεί να ενεργεί και αυτεπαγγέλτως.

Με την υπ’ αριθ. 234/01.09.2021 απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ ορίστηκε ως Συνήγορος του Φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η κ. Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής. Με την υπ’ αριθ. 6859/22.09.2022 απόφαση της Συγκλήτου η θητεία της ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΑΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΦΕΚ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟ

N. 4957-2022 (ΦΕΚ Α’ 141-21.07.2022) – ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΘ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023 – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΤΟ ΑΠΘ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο